بطن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبطن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

شکم، بخشى از بدن بين سینه و لگن
بطن (مراتب انساب عرب)، جمعيتى‌ كمتر از قبيله‌، نزد عرب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار