بقا بر تقلید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبقا بر تقلید به معنای استمرار تقلید از مجتهد جامع الشرایط پس از مرگ اوست واز آن در باب اجتهاد و تقلید بحث شده است.


حکم بقا برتقلید

[ویرایش]

تقلید ابتدایی از میّت بنا بر مشهور میان اصولیان، صحیح نیست؛ لیکن در صورت تقلید از مجتهدى در زمان حیات وى آیا پس از فوت او مى‌تواند بر تقلید وى باقى بماند یا نه؟ نظرات گوناگونى مطرح است.
۱)بعضى به ‌طور مطلق جایز ندانسته‌اند.
۲) بعض دیگر به‌طور مطلق جایز دانسته‌اند.
۳)گروه سوم جواز را به مسائلى که در حال حیات مجتهد بدان عمل کرده محدود کرده‌اند.
بنابر قول به جواز، در صورتى که مجتهد مرده، اعلم از مجتهد زنده باشد- بنابر قول به وجوب تقلید از اعلم به‌طور مطلق یا در صورت علم به مخالفت فتوای غیر اعلم با فتواى اعلم- بقا بر تقلید، واجب خواهد بود.
[۲] العروة الوثقى (وحواشى) ج۱، ص ۵.


حکم رجوع به مجتهد متوفّی

[ویرایش]

در مسئله ی جواز و عدم جواز بقا بر تقلید، رجوع به مجتهد مرده، جایز نیست؛ بلکه باید به مجتهد زنده ی جامع الشرایط و اعلم- بنابر قول به وجوب تقلید اعلم- رجوع وبه مقتضاى فتواى او در جواز یا وجوب و یا حرمت بقا عمل شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۱، ص ۱۶.    
۲. العروة الوثقى (وحواشى) ج۱، ص ۵.
۳. العروة الوثقی ج۱، ص۱۷.    
۴. التنقیح (الإجتهاد والتقلید) ص۱۴۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۲۱.    


رده‌های این صفحه : تقلید | فقه
جعبه ابزار