بلبل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلبل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بلبل (پرنده)، پرنده ای معروف و خوش‌الحان

بلبل اشرف‌دیری، بُلبل، اشرف دیری (۱۰۹۳ ـ ۱۱۸۹)، شاعر فارسی گوی کشمیر
بلبل‌شاه کشمیری، بلبل شاه کشمیری، سید شرف الدین عبدالرحمان سهروردی حنفی ترکستانی، عارف و صوفی قرن هشتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار