بلد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بلد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره بلد، نام یکی از سوره‌های قرآن کریم
بلد (آبادی)، به معنای آبادی
شهر بلد، شهری واقع در کشور عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار