بلعمی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلعمی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان بلعمی، پس از برمکیان، پرآوازه‌ترین خاندان‌های وزیر

محمد بن محمد بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد بلعمی مترجم کتاب تاریخ طبری و از بزرگان خاندان بلعمی
محمد بن عبیدالله بلعمی، محمد بن عبیدالله بن محمد مشهور به ابوالفضل بلعمی، از بزرگان خاندان بلعمی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار