بندار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبندار ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بندار اصفهانی، بُنْدارِ اِصْفَهانی‌، ابوعمرو بن‌ عبدالحمید کَرخی‌ یا کَرَجی‌ اصفهانی‌، لغوی ، راوی و نحوی سده ق‌/م‌
بندار رازی، بُندار رازی، کمال الدّین ابوالفتح بُنداربن ابی نصر خاطری رازی، از شاعران معروف قرن چهارم و معاصر آل بویه (نظامی، ص۲۸)
بندار بن عبدالحمید کرخی‌اصفهانی، بُندار کرخی اصفهانی، ابوعمرو بندار بن عبدالحمید کرخی اصفهانی، لغوی و نحوی قرن سوم
بندار بن حسین شیرازی، از بزرگان صوفیه قرن چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار