بهاءالدوله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهاءالدوله ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بهاءالدوله بن شاه‌قاسم رازی، بهاءالدوله رازی، پزشک و عارف ایرانی در قرن نهم و دهم هجری
بهاءالدوله حسینی نوربخش، یا بهاءالدین‌حسن‌ بن میرقوام‌الدین شاه قاسم نوربخشی رازی، پزشک برجستۀ اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار