بهاءالدین محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهاءالدین محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بهاءالدین محمد ولد، معروف به بهاء ولد «سلطان العلماء»، عارف، واعظ، از مشایخ صوفیه قرن ششم و هفتم و پدر مولوی
بهاءالدین سلطان ولد، یا بهاءالدین محمد، فرزند بزرگ و دومین جانشین مولانا جلال‌الدین بلخی (مولوی)
بها‌ءالدین محمد بن تاج‌الدین حسن اصفهانی، مشهور به فاضل هندی، از علمای بزرگ قرن یازدهم و دوازدهم هجری
بهاءالدین محمد بن احمد خرقی، بهاءالدین خَرَقی (یا مروزی)، ابوبکر محمد بن احمد بن ابی بِشْر، فیلسوف و متخصص علوم ریاضی و مؤلف آثار نجومی
بهاءالدین محمد بن مؤید بغدادی، بَهاءُالدّین‌ بَغْدادی، محمد بن‌ مؤید بغدادی (یا بغدادکی) خوارزمی (زنده در۵۸۸ق/۱۱۹۲م)، از منشیان و مترسلان بنام سدۀ ۶ق/۱۲م
بهاءالدین محمد بن محمد نقشبند بخاری، بَهاءُالدّین نَقْشْبَنْد، خواجه محمدبن محمدبن محمدبخاری (۷۱۸-۷۹۱ق/۱۳۱۸-۱۳۸۹م)، عارف نامدار و مؤسس سلسلۀ نقشبندیه
بهاءالدین محمد جوینی، بَهاءُالدّین جُوِیْنی، محمد (ح۶۴۸- شعبان۶۷۸ق/۱۲۵۰- دسامبر۱۲۷۹م)، فرمانروای اصفهان و بخشی از عراق عجم از ۶۶۳ تا۶۷۸ق/۱۲۶۵-۱۲۷۹م
بهاءالدین محمد عاملی، معروف به شیخ بهایی از علمای مشهور و بزرگ شیعه در قرن دهم و یازدهم هجری قمری
بهاءالدین محمد بن محمد آل‌قدامه، محمد بن محمد بن قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
محمد بن حسن فاضل هندی، شیخ بهاءالدین اصفهانی، معروف به فاضل اصفهانی و بهاءالدین محمد، از علمای بزرگ شیعه در قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار