بهجت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهجت ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد تقی بهجت، از عرفای بزرگ و مراجع بزرگ معاصر
میرزا ایوب بهجت، شاعر فارسی سرای و خوشنویس تاجیک اواخر سده دوازدهم
بهجت مصطفی‌افندی، دانشمند و پزشک عثمانی
بهلول بهجت افندی، فقیه، مورخ و فیلسوف قرن سیزدهم و چهاردهم
محمدباقر بهجت اصفهانی، متخلّص به «بهجت» شاعر ادیب و خوشنویس فاضل در عهد سلطنت فتحعلی شاه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار