بهرام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهرام ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بهرام چوبین، سپهبد شمال (شهربان آذربایجان و ماد) پسر وهرام گشسب از دودمان مهران، از مردم ری و سردارِ هرمز چهارم (حک :۵۷۹ـ۵۹۰میلادی)
بهرام سقای بخاری، بَهْرامْ سَقّایِ بُخاری، شاه بیات بردوانی جغتایی ماوراءالنهری (د۹۷۰ق/۱۵۶۳م)، از عارفان و شاعران بزرگ
بهرام گودرز، از پهلوانان روزگار کیکاووس و کیخسرو
بهرام گور، پادشاه نامی ساسانی، بهرام پنجم (حک: ۴۲۰ـ ۴۳۸میلادی) پسر یزدگرد اول


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار