بهره (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهره ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سود، به فتح باء و سکون هاء، به معنای ربح و سود
بهره‌ها به ضم باء و سکون هاء، نام جماعتی از اسماعیلیان هند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار