بهروزخان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهروزخان ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بهروزخان اول، ملقب به سلمان خلیفه، پسر امیررستم و یکی از امرای طایفۀ دنبلی
بهروزخان دوم، پسر ایوب‌خان و از نزدیکان شاه‌ عباس صفوی و ملقب به سلمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار