بهزاد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهزاد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بهزاد نقاش اصفهانی، نقاش زبردست و معروف در اصفهان
بهزادبیگ دوستاق اصفهانی، متخلّص به «دوستاق» فرزند سهراب‌بیگ قورچی باشی شاعر ادیب خطاط، در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار