بهشت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهشت، باغی است که انواع نعمتها در آن وجود دارد؛ مانند: چشمه ساران، درختان، میوه‌های پاکیزه، همسران با کرامت ، حورالعین ، خدمت گزاران و بناهایی تزیین شده از یاقوت و زمرد .


تعریف بهشت

[ویرایش]

بهشت، باغی است که انواع نعمتها در آن وجود دارد؛ مانند: چشمه ساران، درختان، میوه‌های پاکیزه، همسران با کرامت، حورالعین ، خدمت گزاران و بناهایی تزیین شده از یاقوت و زمرد.

← معنای جنت


کلمه « جنت » به معناى بستانى است که درختان ، آن را پوشانده باشد، (چون از ماده «جن» گرفته شده که به معناى ستر است )، و کلمه نعیم معناى نعمت بسیار است .

مداخل بحث

[ویرایش]

در این مدخل از واژه‌های «جنة»، «جنات» ، « دارالسلام » ، « دارالمقامه » ، «روضه» ، « فردوس » و سیاق برخی آیات استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آبشارهای بهشت (قرآن)، آب چشمه بهشت (قرآن)، آب روان بهشت (قرآن)، آب زلال بهشت (قرآن)، تحریم آب‌های بهشت (قرآن)، آرزوی بهشت (قرآن)، آشامیدنی‌های بهشت (قرآن)، شراب بهشتی (قرآن)، شیر بهشتی (قرآن)، عسل بهشتی (قرآن)، آشنایی با بهشت (قرآن)، آفتاب در بهشت (قرآن)، ابریشم بهشت (قرآن)، ابریق‌های بهشت (قرآن)، اختفای بهشت (قرآن)، امنیت در بهشت (قرآن)، اوقات بهشت (قرآن)، اهل کتاب و بهشت (قرآن)، باغ‌های بهشت (قرآن)، بهشت برزخ (قرآن)، بهشت و جهنم (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۲۴۸.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۱۵.    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۹۸.    
۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۹۹.    
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۱۷۴.    
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۴، ص۲۶۰.    
۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۴۱۸.    
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۲۰۷.    
۹. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۷، ص۱۶۲.    
۱۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۹۸.    
۱۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۱۶۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۶۷، برگرفته از مقاله «بهشت».    


رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار