بکریه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبکریه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بکریه (فرقه)، فرقه ای کلامی پیرو بَکر، خواهرزاده ابوعُبَیده عبدالواحد بن زید بصری (متوفی پس از۱۵۰)
بکریه (منتسبان به ابوبکر)، عنوان کلی برای منتسبان به ابوبکر بن ابی قُحافَه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار