بیدآبادی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیدآبادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آقامحمّد بیدآبادی اصفهانی، بیدآبادی، آقامحمد، حکیم و عارف قرن دوازدهم
احمد احرام‌باف بیدآبادی اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن سیزدهم هجری
احمد بن محمدجواد بیدآبادی اصفهانی، از علما و فقهای اصفهان در قرن چهارده هجری
سیداسدالله بیدآبادی، حاج سیداسدالله بیدآبادی یا شفتی، ملقب به حجه الاسلام ثانی، از علمای برجسته خیر و مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری
سیدمحمدباقر ثانی بیدآبادی اصفهانی، سیّدمحمّدباقر ثانی بیدآبادی عالم فاضل فقیه کامل و ادیب و شاعر اصفهان
سیدمحمدباقر عمادالاسلام بیدآبادی اصفهانی، عالم فاضل ادیب شاعر در اصفهان
سیدابوالقاسم بن سید محمدباقر بیدآبادی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدمحمدحسین بن هاشم جعفری بیدآبادی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار