تابعی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تابعی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:
تابعین، افرادی که با یک یا چند تن از صحابه ملاقات یا مصاحبت کرده‌اند.
تابعی (تخلص شاعر)، تخلص چند شاعر در آسیای صغیر، ایران و افغانستان، در سده‌های ۹-۱۱ق/۱۵-۱۷مجعبه ابزار