تابوت بنی‌اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتابوت بنی اسرائیل ، حاوی شکسته‌های الواح موسی علیه‌السّلام و باقیمانده خاندان موسی و هارون علیهما السلام بود و حضرت امام باقر علیه‌السّلام درباره این تابوت فرمودند: شکسته‌های الواح، که در آنها علم و حکمت بود، علمی که از آسمان آمده و بر الواح نوشته شده بود، در تابوت قرار داشت.


مورد توجه و عنایت

[ویرایش]

تابوت معهود بنی اسرائیل، مورد توجه و عنایت بنی اسرائیل قرار داشت: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هـرون تحمله الملـئکة...» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد، در حالی که فرشتگان، آن را حمل می‌کنند...

گرفته شدن تابوت

[ویرایش]

قرآن در مورد گرفته شدن تابوت از دست بنی اسرائیل، در برهه‌ای از زمان می فرماید: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت...» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که ( صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد...

میراث و یادگار

[ویرایش]

تابوت بنی اسرائیل، میراث و یادگاری از خاندان موسی و هارون علیهما السلام می باشد: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هـرون...» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد ) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد...

تسکین خاطر

[ویرایش]

تابوت معهود، مایه تسکین خاطر بنی اسرائیل بود: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم...» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شماست...

آمادگی برای پیکار

[ویرایش]

آمادگی بنی اسرائیل برای پیکار با دشمنان، پس از پذیرش زمامداری طالوت ، با مشاهده تابوت معهود انجام گرفت: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم... • فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر...» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شماست...• و هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد، و) سپاهیان را با خود بیرون برد، به آنها گفت: خداوند، شما را به وسیله یک نهر آب ، آزمایش می‌کند،... ( بسیج لشکریانی از بنی اسرائیل، با وجود تردید سابق آنان نسبت به فرماندهی طالوت، دلالت بر جمله‌ای محذوف دارد، یعنی پس از آمدن تابوت، به فرماندهی طالوت گردن نهادند و آماده نبرد شدند و آنگاه طالوت آنان را بسیج کرد.)

← پذیرش زمامداری طالوت


اشموئیل که آنان را سخت در اشتباه میدید گفت خداوند او را بر شما امیر قرار داده و شایستگی فرماندهی و رهبری به نیروی جسمی و قدرت روحی است که هر دو به اندازه کافی در طالوت هست و از این نظر بر شما برتری دارد ولی آنها نشانه‌ای که دلیل بر این انتخاب از ناحیه خدا باشد مطالبه کردند. اشموئیل گفت نشانه آن این است که تابوت (صندوق عهد) که از یادگارهای مهم انبیاء بنی اسرائیل است و مایه دلگرمی و اطمینان شما در جنگها بوده در حالی که جمعی از فرشتگان آن را حمل می‌نمایند به سوی شما باز می‌گردد و چیزی نگذشت که صندوق عهد بر آنها ظاهر شد آنها با دیدن این نشانه فرماندهی طالوت را پذیرفتند.


صندوق حامل حضرت موسی

[ویرایش]
تابوت معهود بنی اسرائیل، میراث بجا مانده از صندوق حامل موسی علیه السلام، به هنگام افکندن در رود نیل بوده است: «وقال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک ءال موسی وءال هـرون تحمله الملـئکة ان فی ذلک لایة لکم ان کنتم مؤمنین» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد، در حالی که فرشتگان ، آن را حمل می‌کنند. در این موضوع، نشانه‌ای (روشن) برای شماست، اگر ایمان داشته باشید.
برداشت یاد شده بر اساس روایتی از امام صادق علیه‌السّلام است که تابوت بنی اسرائیل را همان تابوت حامل موسی علیه‌السّلام به هنگام افکندن در نیل معرفی می‌کند.

اشموئیل و تابوت بنی اسرائیل

[ویرایش]
اخبار غیبی پیامبر بنی اسرائیل (اشموئیل علیه السلام) به بازگشت تابوت معهود به سوی آنان چنین بوده است: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت...» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد...
برداشت مزبور بر این اساس است که نام پیامبر بنی اسرائیل «نبیهم» اشمویل باشد.

تابوت بنی اسرائیل و طالوت

[ویرایش]


← نشانه زمامداری طالوت


بازگشت صندوق (تابوت) به بنی اسرائیل، نشانه زمامداری طالوت بود: «وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا... • و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت...» و پیامبرشان به آنها گفت: خداوند (طالوت) را برای زمامداری شما مبعوث (و انتخاب) کرده است،... • و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد...

← حقانیت زمامداری طالوت


بازگشت تابوت بنی اسرائیل، نشانه حقانیت زمامداری طالوت بود: «وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا... • و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت...» و پیامبرشان به آنها گفت: خداوند (طالوت) را برای زمامداری شما مبعوث (و انتخاب) کرده است،... • و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد...

← آغاز زمامداری طالوت


بازگشت تابوت بنی اسرائیل به میان آنان، در آغاز زمامداری طالوت انجام گرفت: «و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا... • و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت... • فلما فصل طالوت بالجنود...» و پیامبرشان به آنها گفت: خداوند (طالوت) را برای زمامداری شما مبعوث (و انتخاب) کرده است،... • و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد...• و هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد، و) سپاهیان را با خود بیرون برد...مقصود از ضمیر مخاطب در «یاتیکم» به قرینه آیات قبل، بنی اسرائیل است.

← مؤمنان بنی اسرائیل


اهل پذیرش حق ، پذیرای تابوت معهود، با عنوان نشانه‌ای بر حقانیت طالوت در زمامداری او بودند: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هـرون تحمله الملـئکة ان فی ذلک لایة لکم ان کنتم مؤمنین» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد، در حالی که فرشتگان، آن را حمل می‌کنند. در این موضوع، نشانه‌ای (روشن) برای شماست، اگر ایمان داشته باشید.

حاملان تابوت بنی اسرائیل

[ویرایش]

فرشتگان، حاملان تابوت معهود به سوی بنی اسرائیل بودند: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هـرون تحمله الملـئکة...» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد، در حالی که فرشتگان، آن را حمل می‌کنند...

محتوای تابوت بنی اسرائیل

[ویرایش]

تابوت بنی اسرائیل، حاوی شکسته‌های الواح موسی علیه‌السّلام و باقیمانده خاندان موسی و هارون علیهما السلام بود: «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هـرون...» و پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او، این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد...
امام باقر علیه‌السّلام درباره آیه «ان یاتیکم التابوت...» فرمودند: شکسته‌های الواح، که در آنها علم و حکمت بود، علمی که از آسمان آمده و بر الواح نوشته شده بود، در تابوت قرار داشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۴۹.    
۷. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲، ص۲۳۲.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۹. شیخ حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۲۴۶     .
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۴۰     .
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۲۴۷.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۴. بقره/سوره۲، آیه۲۴۷.    
۱۵. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۶. بقره/سوره۲، آیه۲۴۷.    
۱۷. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۸. بقره/سوره۲، آیه۲۴۹.    
۱۹. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۲۰. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۲۱. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۲۲. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج۱، ص۲۴۶- ۲۴۷    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۲۲، برگرفته از مقاله «تابوت بنی‌اسرائیل».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۸۴، برگرفته از مقاله «تابوت بنی‌اسرائیل».    


رده‌های این صفحه : بنی اسرائیل | تابوت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار