تاجر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاجر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌منده عبدالوهاب بن محمد تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابراهیم تاجر اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری در اصفهان
ابوالفتح احمد بن محمد حداد تاجر اصفهانی، از محدّثین مشهور اصفهان در قرن پنجم هجری
جعفر بن محمد تاجر یزدی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان
محمدتقی تاجر عباس‌آبادی اصفهانی، از تجار معروف اصفهان در قرن یازدهم هجری
افریدون بن محمد تاجر اصفهانی، از مردان نیکوکار در قرن هشتم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار