تاریخ القدس (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنام کامل کتاب «تاریخ القدس المعروف بتاریخ اورشلیم»، تالیف خلیل سرکیس (۱۳۳۳- ۱۲۵۸ ق)، به زبان عربی و در موضوع بیان تاریخ سرزمین قدس ( اورشلیم ) می‌باشد.


ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب، شامل تمهید، مقدمه، متن در بیست و یک فصل و یک خاتمه می‌باشد.

گزارش محتوا

[ویرایش]

مطالب و مباحث متن کتاب، پیرامون تاریخ قدس (اورشلیم) است و در بیست و یک فصل بیان شده است. مؤلف، عنوان هر فصل را در ابتدا ذکر نموده و سپس به شرح و توضیح آن پرداخته است. پاره‌ای از مباحثی که در فصول مختلف کتاب مطرح شده است، بدین قرار می‌باشد: مدت دخول ابراهیم خلیل به اورشلیم و مدت دخول بنی اسرائیل به این شهر ، تحت رهبری یشوع بن نون
[۱] تاريخ القدس المعروف بتاريخ اورشليم، خلیل سرکیس، ص۶.
؛ مدت پادشاهی حضرت داوود و حضرت سلیمان و حوادث و جنگ‌هایی که در اورشلیم برای آن دو پیش آمد؛ وضعیت اورشلیم از زمان پادشاهی رحبعام تا زمان پادشاهی حزقیا ؛ وضعیت اورشلیم در دوران جنگ‌هایی که با پادشاهان مختلف داشته است، همچون جنگ با پادشاهان آشور و تسلط آنان بر آن شهر، جنگ با پادشاهان بابل و دخول آنان به آن شهر و تسلط پادشاهان مادی و فارس بر آن؛ وضعیت اورشلیم در مدت تسلط اسکندر کبیر بر آن؛ وضعیت اورشلیم پس از مرگ اسکندر و تسلط پادشاهان دولت سلوفیه و بطلیموسیه بر آن؛ وضعیت اورشلیم در دوران تسلط هیرودس کبیر بر آن؛ کارهایی که حضرت مسیح در اورشلیم انجام داد و آنچه برای وی در دوران رفت و آمدش به این شهر، پیش آمد؛ وضعیت اورشلیم در هنگام مرگ هیرودس کبیر و جانشینی فرزندش ارخلاوس و... مؤلف، در خاتمه کتاب، به بیان اسامی اورشلیم و بعضی از پادشاهان و فرمانروایان و دولت‌هایی که بر آن تسلط یافته‌اند، پرداخته است. در مقدمه کتاب، وضعیت جغرافیایی اورشلیم به اختصار بیان شده است.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

فهرست موضوعات و مطالب در پایان کتاب ذکر شده است. پاره‌ای از توضیحات مربوط به اعلام و سایر نکات مبهم متن و نیز آدرس برخی از مطالب در تورات ، در پاورقی بیان شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاريخ القدس المعروف بتاريخ اورشليم، خلیل سرکیس، ص۶.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).


جعبه ابزار