تاریخ دمشق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخ دمشق ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تاریخ دمشق‌ (ابن قلانسی‌)، اثر مشهور تاریخی ابن قلانسی، شناخته شده با اسامی مذیل التاریخ الدمشقی یا ذیل تاریخ دمشق یا الذیل فی تاریخ دمشق
تاریخ دمشق (زکار)، تالیف سهیل زکار در دو مجلد و به زبان عربی، گردآوری شده از سه منبع مهم تاریخی همچون تاریخ دمشق ابن قلانسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار