تاریخ قم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخ قم ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تاریخ قم (حسن قمی)، کتابی در تاریخ شهر قم از حسن بن محمد بن حسن قمی ، در سده چهارم
تاریخ قم‌ (ناصر الشریعه‌)، اثر محمد حسین ناصر الشریعه به زبان فارسی پیرامون شهر قم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار