تاریخ یمینی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخ یمینی ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تاریخ یمینی (ابونصر عتبی)، نوشته ابونصر محمد بن عبد الجبار عتبی در حدود ۴۱۱
تاریخ یمینی (ترجمه)، نوشته ابونصر محمد بن عبد الجبار عتبی در حدود ۴۱۱ و دارای ترجمه‌های متعدد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار