تبع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتبع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای اشخاص ذیل باشد:

تبع (عنوان)، نامی یاد شده در قرآن کریم، برای پادشاهان قوم تبع و نام قوم تبع
قوم تبّع، گروهی از مردم یمن، و یادشده در قرآن کریم

تبع اسعد حمیری، اسعد بن ملکی کرب حمیری از پادشاهان یمن (۳۸۵-۴۲۰ق.) معروف به تبع اسعد حمیری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار