تب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تب (علوم قرآنی)، علامت دو آیه بودن نزد قراء بصره
تب (فقه)، بیماری معروف و دارای احکامی در فقه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار