عنوانی با این نام ایجاد نشده است : تثنیه

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... تثنیه


  سایر عناوین مشابه :
 • استعمال لفظ تثنیه در معانی متعدد
 • لفظ تثنیه
 • اطلاق مفرد بر تثنیه
 • اطلاق تثنیه بر جمع
 • اطلاق تثنیه بر مفرد
 • اطلاق جمع بر تثنیه
 • خطاب تثنیه به لفظ واحد
 • خطاب تثنیه به لفظ مفرد
 • خطاب تثنیه بعد از مفرد
 • خطاب جمع به لفظ تثنیه
 • خطاب مفرد بعد از تثنیه
 • خطاب مفرد به لفظ تثنیه
جعبه ابزار