تحذیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتحذیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تحذیر (فقه)، به معنی برحذر داشتن و دارای احکامی در فقه اسلامی
تحذیر (نحو)، "تحذیر" مصدر باب "تفعیل" از ماده‌ی "حذر" و در لغت به معنای بیم‌دادن و بر حذر داشتن
قاعده تحذیر، یکی از قواعد فقه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار