تحفة الحرمین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتحفة الحرمین ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تحفة الحرمین و سعادة الدارین، سفرنامه حج، نوشته محمد معصوم نایب الصدر شیرازی
تحفة الحرمین (قادری)، سفرنامه منظوم فارسی در باره مکه و مدینه، نوشته محمد رحیم الدین قادری
تحفة الحرمین (نابی)، سفرنامه حج ترکی، نوشته یوسف نابی شاعر ترک زبان سده یازدهم ق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار