تحفة الملوک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتحفة الملوک ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تحفة الملوک (کشفی)، تالیف سید جعفر بن ابی اسحاق دارابی کشفی، به زبان فارسی در حکمت سیاسی
تحفة الملوک (اصفهانی)، تالیف علی بن ابی حفص بن فقیه محمود اصفهانی به فارسی پیرامون اندرزهای حکیمانه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار