تحویل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتحویل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تحویل (حدیث)، اصطلاحی حدیثی به معنای انتقال از سندی به سند دیگر
تحویل (فقه)، جابه‌جا کردن و از حالی به حالی برگرداندن و همچنین تسلیم مال تعهّد شده به متعهّدٌلَه
تحویل (نجوم)، اصطلاحی در نجوم به معنای انتقال نجوم در آسمان از برجی به برج دیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار