تخریج (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تخریج ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تخریج (حدیث)، اصطلاحی در علم حدیث به معنای آوردن حدیث در کتاب حدیثی، و نیز راهنمایی به موضع حدیث در مصادر اصلی
تخریج (فقه)، اصطلاحی در فقه اسلامی، به معنای سرایت دادن حکم از مسئله منصوص به مسئله غير منصوص (مسکوت عنه)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار