تخفیف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتخفیف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تخفیف، به معانی آسان گردانیدن و در شرع به آسان و سهل قرار دادن احکام بر مکلف
تخفیف (علوم قرآنی)، تسهیل در ادای کلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار