تدبیر منزل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتدبیر منزل ممکن است در معانی ذیل و یا در ابواب ذیل به کار رفته باشد:

تدبیر منزل (اخلاق)، چاره‌اندیشی و اندیشیدن برای انجام درستِ کارها یا پیدا کردن راه حل مشکل یا مسئله‌
تدبیر منزل (فلسفه)، از اقسام حکمت عملی در فلسفه مشاء.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار