تدویر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتدویر ممکن است است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تدویر (علوم قرآنی)، قرائت قرآن با سرعتی میان تحدیر و تحقیق
تدویر (فقه)، به معنی گردکردن و دارای کاربرد فقهی
تدویر (علم بدیع)، یکی از اصطلاحات علم بدیع به معنای ایجاد مصراع یا بیت به صورت دایره‌ای


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار