تدویر (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتدویر، قرائت قرآن با سرعتی میان تحدیر و تحقیق است.


تعریف

[ویرایش]

«تدویر» از گونه‌های قرائت قرآن و قرائتی است نه به صورت تحقیق و نه به صورت تحدیر؛ یعنی نه به سرعت «حدر» و نه به کندی «تحقیق».

شیوه بیشتر پیشوایان قرائت

[ویرایش]

بیشتر پیشوایان قرائت و قائلان به توسط مدها، مثل ابن عامر و کسایی، این شیوه را اختیار کرده‌اند.
[۲] الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۴۵.
[۳] عطار، داود، التجویدوآداب التلاوة، ص۸۸.
[۴] شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۶۲.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تحقیق؛ تحدیر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق.    
۲. الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۴۵.
۳. عطار، داود، التجویدوآداب التلاوة، ص۸۸.
۴. شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۶۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تدویر».    جعبه ابزار