تذکره‌نویسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتذکره‌نویسی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تذکره‌نویسی، به معنای «به یاد آوردن»، «پند دادن»، «یادگار»، «یادداشت» و «کتابی در احوال شعرا»

تذکره‌نویسی فارسی، سرگذشت شاعران و نمونه شعر آنان‌ به‌طور پراکنده در زبان فارسی
تذکره‌نویسی عربی، سرگذشت شاعران و نمونه شعر آنان‌ به‌طور پراکنده در زبان عربی
تذکره‌نویسی ترکی، سرگذشت شاعران و نمونه شعر آنان‌ به‌طور پراکنده در زبان عربی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار