ترتیب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترتیب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
ترتیب (علوم قرآنی)، ذکر اوصاف یک چیز به ترتیب طبیعی یا طبق ملاک مورد لحاظ
ترتیب قرآن، بررسی ترتیب قرآن موجود به لحاظ کلمات هر آیه، آیات هر سوره و توالی سوره‌ها

کاربردهای دیگر
ترتیب (فقه)، قرار دادن هر یک از چند چیز دارای نسبت تقدیم و تأخیر بین آنها
ادات ترتیب، کلمات بیانگر وجود ترتیب میان قبل و بعد
اراده ترتیب، فهماندن ترتیب با مقدم کردن لفظی بر لفظ دیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار