ترجی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترجی ممکن است در در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترجی (منطق)، از اصطلاحات علم منطق و به معنای امید به وقوع امری ممکن
ترجی (علوم قرآنی)، امیدوار بودن به امور ممکن قریب الوقوع و دارای کاربرد در علوم قرآنی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار