ترمانینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترمانینی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان ترمانینی، خاندانی از علما و فقها و مفتیان شافعی حلب در قرن سیزدهم و چهاردهم

احمد بن عبدالکریم ترمانینی، مفسر، مفتی، متصوف و مؤلف اهل سنت
عبدالسلام بن محمد ترمانینی، مفتی و ادیب و محدث اهل سنت
محمد نورالدین ترمانینی، مفتی و مؤلف اهل سنت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار