ترکیب اتحادی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترکیب اتحادی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترکیب اتحادی (اصول)، ترکیبِ از بین برنده وجود استقلالی اجزا
ترکیب اتحادی (فلسفه)، مقابل ترکیب انضمامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار