ترکیب انضمامی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترکیب انضمامی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترکیب انضمامی (اصول)، ترکیب اجزا با حفظ وجود استقلالی آنها
ترکیب انضمامی (فلسفه)، مقابل ترکیب اتحادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار