ترکیب قیاس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترکیب قیاس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترکیب قیاس (قیاس مرکب)، از اصطلاحات علم منطق و به معنای ترکیب چند قیاس با نتایج مختلف و مترتب بر هم، برای رسیدن به قضیه مطلوب
ترکیب قیاس (مقابل تحلیل قیاس)، از اصطلاحات علم منطق و به معنای طریق پیدا کردن صورت قیاس برای تحصیل مجهول تصدیقی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار