تزیین آسمان‌ها (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند متعال آسمان‌ها را آفرید و آن را با ستارگان و خورشید و ماه زینت داد.در این مقاله آیات مرتبط با تزیین آسمان‌ها معرفی می‌شوند.


هنرنمایی خداوند در آسمان‌ها

[ویرایش]

هنرنمایى شگفت‌انگيز خداوند، در زيباسازى آسمان به وسيله ستارگان:
«انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب؛ ما آسمان پائین را با ستارگان تزیین کردیم.»
نکره بودن «زینة» بر تفخیم و تعجب دلالت دارد.

تزیین آسمان و ربوبیت خدا

[ویرایش]

تزیین آسمان دنیا به زیور ستاره‌ها جلوه‌ای از ربوبیت خدا:
«رب السمـوت والارض وما بینهما ورب المشـرق • انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب؛پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است و پروردگار خاورها.ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيم.»

تزیین آسمان با ستارگان

[ویرایش]

آراسته شدن آسمان دنيا (پايين) به زينت ستارگان، از جانب خداوند:
۱. «انا زینا السماء الدنیا بزینة الکوکب؛ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيم.»
۲. «... و زینا السماء الدنیا بمصبیح...؛... و آسمان پائين را با چراغهاي (ستارگان) زينت بخشيديم....»
۳. «افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنینها و زینها...؛آيا آنها به آسماني كه بالاي سرشان است نگاه نكردند كه چگونه ما آنرا بنا كرده‌ ايم ؟ و چگونه به وسيله ستارگان زينت بخشيده‌ ايم ؟....»
۴. «و لقد زیـنا السماء الدنیا بمصبیح...؛ما آسمان پايين را با چراغهاي پرفروغي زينت بخشيديم....»

حکمت تزیین آسمان

[ویرایش]
حکمت تزیین آسمان‌ عبارتند از:

← تماشای ناظران


تزيين آسمان به وسيله ستارگان و قرار دادن برج‌ها در آن، براى تماشاى ناظران، از ناحيه خداوند:
«ولقد جعلنا فی السماء بروجـا وزینـها للنـظرین؛ ما در آسمان برجهائی قرار دادیم، و آنرا برای بینندگان تزیین کردیم.»
مقصود تزیین به ستارگان است.

← راندن شیاطین


تزيين آسمان با ستارگان نورانىِ داراى شهاب، براى راندن شیاطین:
«ولقد زینا السمآء الدنیا بمصـبیح وجعلنـها رجوما للشیـطین...؛ ما آسمان پایین را با چراغهای پرفروغی زینت بخشیدیم، و آنها (شهب) را تیرهائی برای شیاطین قرار دادیم....»
«مصابیح» جمع «مصباح» به معنای چراغ است و مقصود، ستارگان می‌باشد. بنا بر یک تفسیر ، از ستارگان شهابهایی جدا می‌شود که به سوی شیاطین پرتاب می‌گردد

تزیین آسمان با خورشید و ماه

[ویرایش]

آراسته شدن با ستارگان و خورشید و ماه تابان:
«تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا؛جاودان و پر بركت است آن خدائي كه در آسمانها برجهائي قرار داد، و در ميان آن چراغ روشن و ماه نور بخشي آفريد.»
امام باقر علیه‌السلام درباره آیه شریفه فرمود: برج‌های آسمان ستارگان است.

تفکر در تزیین آسمان

[ویرایش]

دعوت به نگريستن در كيفيّت تزيين آسمان به ستارگان:
«افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنینـها وزینـها وما لها من فروج؛آیا آنها به آسمانی که بالای سرشان است نگاه نکردند که چگونه ما آنرا بنا کرده ایم؟ و چگونه به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم؟ و هیچ شکاف و ناموزونی در آن نیست!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۶.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۷، ص۱۸۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۱۶.    
۴. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۶، ص۱۷۶.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۲۹۵.    
۶. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج۴، ص۴۰۰.    
۷. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الدر المنثور، ج۷، ص۷۹.    
۸. صافات/سوره۳۷، آیه۵.    
۹. صافات/سوره۳۷، آیه۶.    
۱۰. صافات/سوره۳۷، آیه۶.    
۱۱. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۲.    
۱۲. ق/سوره۵۰، آیه۶.    
۱۳. ملک/سوره۶۷، آیه۵.    
۱۴. حجر/سوره۱۵، آیه۱۶.    
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۴۱.    
۱۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۱۳۸.    
۱۷. ملک/سوره۶۷، آیه۵.    
۱۸. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۳۵۱.    
۱۹. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۱.    
۲۰. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۴، ص۲۵.    
۲۱. ق/سوره۵۰، آیه۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۳۵، برگرفته از مقاله «تزیین آسمان‌ها».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۵۷، برگرفته از مقاله «تزیین آسمان».    


رده‌های این صفحه : آسمان | تزیین | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار