تساوی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتساوی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تساوی (منطق)، از اصطلاحات علم منطق و به معنای نسبت میان دو مفهوم کلیِ مشترک در تمام مصادیق
تساوی (فقه)، برابر و یکسان بودن و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار