تسمیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تسمیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن و علوم اسلامی
تسمیه (علوم قرآنی)، به معنای «ذکر نام خدا»
تسمیه (فقه)، به معانی بردن نام خدا و تعیین به اسم و نام‌گذاری
تسمیه (علوم عقلی)، استعمال شده در دو معنای متفاوت

کاربردهای دیگر
تسمیه در ایران، نام‌ها و نام‌گذاری در ایران
تسمیه در ترکی، نام‌ها و نام‌گذاری در ایران
تسمیه در عربی، نام‌ها و نام‌گذاری در ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار