تسنیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتسنیم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تسنیم (قبر)، برآمده کردن قبر همچون کوهان شتر
تسنیم (نهر)، نهری در بهشترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار