تسویه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تسویه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تسویه (فقه)، رعایت مساوات، راست و برابر کردن چیزى نسبت به چیزى دیگر
تسویه (عرفان)، اصطلاحی در عرفان
تسویه آدم، به معنای آفرینش جوارح، اندام و تصویر صورت انسانی آدم و مهیا ساختن جسم او برای پذیرفتن روح
ادات تسویه، ادات بیانگر تساوی طرفین
استفهام تسویه‌ای، پرسش به قصد بیان یکسان بودن نتیجه دو کار
تشبیه تسویه، تشبیه دارای مشبه متعدد و مشبه به واحد
قلب تسویه، ابطال «علّت» در قیاس از طریق تسویه بین دو حکم «اصل»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار