تشبیه مرسل مجمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتشبیه مرسل مجمل، تشبیه مرسل با حذف وجه شبه است.


تعریف

[ویرایش]

«تشبیه مرسل مجمل» به تشبیهی گویند که در آن ادات تشبیه ذکر شده، ولی وجه شبه محذوف است؛

← مثال اول


(وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام).
در این آیه، کشتی‌های در حال حرکت دریا، به کوه‌های بزرگ تشبیه شده‌اند.
در آیه، سه رکن تشبیه ذکر شده، ولی وجه شبه محذوف است. مشبه، کشتی‌ها و مشبه به، کوه‌ها، و ادات تشبیه «کاف» است؛ اما وجه شبه (بزرگی) محذوف است.

← مثال دوم


(خلق الانسان من صلصال کالفخار) که وجه شبه میان «صلصال» و «فخار» محذوف است.
[۳] حسینی، جعفر، ۱۳۲۳-، اسالیب البیان فی القرآن، ص۲۵۳.
[۴] عبدالقادر، حسین، القرآن والصورة البیانیة، ص۸۷.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تشبیه مرسل؛ تشبیه مرسل مفصل.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رحمن/سوره۵۵، آیه۲۴.    
۲. الرحمان/سوره۵۵، آیه۱۴.    
۳. حسینی، جعفر، ۱۳۲۳-، اسالیب البیان فی القرآن، ص۲۵۳.
۴. عبدالقادر، حسین، القرآن والصورة البیانیة، ص۸۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تشبیه مرسل مجمل».    


رده‌های این صفحه : تشبیه
جعبه ابزار