تشبیه مفرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتشبیه مفرد تشبیه دارای وجه شبه بسیط است.


اقسام تشبیه به اعتبار وجه شبه

[ویرایش]

تشبیه به اعتبار نحوه انتزاع وجه شبه، بر دو قسم است:
۱. تشبیه مفرد؛ ۲. تشبیه مرکب.

تعریف

[ویرایش]

«تشبیه مفرد» آن است که وجه شبه آن بسیط باشد. سیوطی در الاتقان تشبیه را به اعتبار وجه شبه بر دو قسم «مفرد» و «مرکب» تقسیم و مرکب را تعریف کرده، برای آن مثال آورده است؛ ولی مفرد را - شاید به دلیل وضوحش - تعریف نکرده است.

اقسام تشبیه به اعتبار دیگر

[ویرایش]

برخی تشبیه را به اعتبار مفرد یا مرکب بودن مشبه و مشبه به، به چهار قسم ذیل تقسیم کرده‌اند:
۱. تشبیه مفرد به مفرد؛ ۲. تشبیه مفرد به مرکب؛
۳. تشبیه مرکب به مفرد؛ ۴. تشبیه مرکب به مرکب.
هرکدام از این چهار صورت به اعتبار مفرد و مرکب بودن وجه شبه نیز بر دو قسم است، که در مجموع هشت صورت پدید می‌آید؛ برای مثال به دو قسم از آن‌ها اشاره می‌شود:
مثال تشبیه مفرد به مفرد با وجه شبه بسیط: (وجعلنا اللیل لباسا).
مثال تشبیه مفرد به مرکب با وجه شبه مرکب: (مثل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانها کوکب دری...) .
[۶] عبداللطیف، محمدعبدالوهاب، موسوعة الامثال القرآنیة، ج۲، ص۴۴۵.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تشبیه مرکب.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نبا/سوره۷۸، آیه۱۰.    
۲. نور/سوره۲۴، آیه۳۵.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۳، ص۴۲۲.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۴۴.    
۵. صالح، صبحی، ۱۹۲۶ -، مباحث فی علوم القرآن، ص۳۲۲.    
۶. عبداللطیف، محمدعبدالوهاب، موسوعة الامثال القرآنیة، ج۲، ص۴۴۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تشبیه مفرد».    


رده‌های این صفحه : تشبیه
جعبه ابزار