تشویق به پاداش (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن مؤمنان را برای گرفتن پاداش الهی به سبقت گرفتن از یکدیگر تشویق می‌کند.


رقابت برای کسب پاداش

[ویرایش]

ترغيب انسانها به تلاش در رقابت براى رسيدن به پاداشهاى آخرتى از يكديگر، از سوى خداوند:
ختمه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنفسون. مهرى كه بر آن نهاده شده از مشک است، و در اين نعمتهای بهشتی بايد راغبان بر يكديگر پيشى گيرند!

← تفسیر آیه


مفسر بزرگ" طبرسی" در" مجمع البیان" مى‌گويد:" تنافس" به معنى تمنى (و تلاش) دو انسان است كه هر كدام مى‌خواهد شى‌ء نفيسى كه براى ديگرى است در اختيار او نيز باشد.
و در مجمع البحرین آمده است" تنافس" به معنى سبقت و پيشى گرفتن بزرگوارانه بر ديگرى است (رقابت و مسابقه سالم).
" راغب" در" مفردات" نيز مى‌گويد:" منافسه" به معنى تلاش انسان است براى شباهت به افراد برجسته، و ملحق شدن به آنها، بى‌آنكه ضررى به ديگرى وارد شود.
در حقيقت مضمون آيه شبيه چيزى است كه در آيه ۲۱ سوره حدید آمده است: سابِقُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ‌ :" پيشى بگيريد بر يكديگر براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان، و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است"!.
و يا آنچه در آيه ۱۳۳ سوره آل عمران آمده است: وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ‌ . به هر حال تعبيرى كه در آيه آمده است زيباترين تعبيرى است كه براى تشويق انسانها براى وصول به اين نعمتهاى بى‌مانند از طريق ايمان و عمل صالح تصور مى‌شود، و فصاحت قرآن مجيد را به عاليترين وجه منعكس مى‌كند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مطففین/سوره۸۳، آیه۲۶.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۲۷۰.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۶۹۱.    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۳۵۲.    
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۵۰۱.    
۶. حدید/سوره۵۷، آیه۲۱.    
۷. آل‌عمران/۳، آیه۱۳۳.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۲۷۶-۲۷۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله «تشویق به پاداش».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار